PRIVACY VERKLARING

N. Sluijter Gevelrenovatie B.V., gevestigd Plutostraat 12, 1973 XN Ijmuiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via het contactformulier op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgesteld op 20 mei 2018.

Contactgegevens
https://www.sluijtergevelrenovatie.nl/
Plutostraat 12, 1973 XN Ijmuiden
06 - 164 392 77

Persoonsgegevens die wij verwerken
N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deze zelf aan ons verstrekt via het contact formulier.
Het betreft de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verlangen geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens in het contactformulier.
Onze website heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zoals verstuurd in het contactformulier voor het volgende doel:
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor u uw gegevens via het contact formulier heeft verstuurd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Sluijter Gevelrenovatie B.V. bewaart uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Hierover wordt met u overlegd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken, zoals Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk - in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
N. Sluijter Gevelrenovatie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.